U FOKUSU:

Udžbenici za bosanski jezik riješit će problem aktuelan već 30 godina. Pozitivne vijesti za dijasporu!

 Projekti "Otkrij bosanski" i "Volim bosanski" će doprinijeti rješavanju dugogodišnjeg problema koji Bosanci i Hercegovci u inostranstvu imaju.

Svi koji učestvuju u procesu očuvanja bosanskog jezika izvan Bosne i Hercegovine svjesni su problema koji uključuje adekvatne udžbenike za bosanski jezik prilagođene za djecu koja žive izvan BiH. Ovaj problem nije od jučer nego je aktuelan gotovo 30 godina.

UČENJE JEZIKA

Udžbenici nisu prilagođeni bosanskom kao drugom ili u krajnjem slučaju stranom jeziku. Djeca koja žive izvan BiH odrastaju dvojezično ili višejezično što znači da koriste prvi jezik (njemački, engleski, francuski ili bilo koji drugi) najmanje osam sati dnevno. Prilika da govore ili koriste bosanski jezik više sati je nažalost rijetka, jer samo u nekoliko zemalja kao što su Austrija, Švedska, Finska (djelimično), Australija i Kanada nudi se nastava bosanskog jezika u okviru obrazovnog sistema. Stoga, važno je napomenuti da plan i program mora biti poseban i prilagođen bosanskom jeziku i kulturi kao nasljednom, a ne maternjem jeziku. U protivnom građa će biti opterećujuća i djeca se neće snalaziti te će izgubiti motivaciju učenja bosanskog jezika.

Uvidjevši ovaj problem profesorica na Centru za jezike pri Univerzitetu u Beču MMag. Azra Hodžić-Kadić je pokrenula obimni projekat pod nazivom "Otkrij bosanski" ("Entdecke Bosnisch", "Discover Bosnian"), namijenjen dvojezičnoj ili višejezičnoj djeci da im olakša proces učenja bosanskog jezika, ali i da ih kroz interaktivne metode upozna sa kulturom, tradicijom, historijom BiH, kao i sa poznatim ličnostima iz BiH, ali i iz dijaspore.

Tako ćete u udžbeniku naći Abdulaha Sidrana, ali i Aleksandra Hemona, zatim Almu ZadićJasnu Jahić... Udžbenik je napravljen prema evropskim kriterijima, krajnje moderan te sadrži aplikaciju i online interaktivnu vježbanku te slušne vježbe. Prihvaćen je u okviru obrazovnog plana i programa za njemačko i englesko govorno područje, i rađen u koautorstvu sa profesorom iz Austrije, vrsnim metodičarem i didaktičarem u oblasti drugih ili stranih jezika.

Udžbenik je izašao u januaru 2021. godine nakon trogodišnjeg rada, te je u pripremi "Otkrij bosanski 2" koji će obrađivati bitne segmente bosanskohercegovačke kulture, tradicije, blagdana, multikulturalnosti itd. i ugledat će svjetlo dana u 2022. godini. Prvi udžbenik se već koristi širom Austrije, Njemačke, Engleske i na nekim koledžima u Americi.

ZA STUDENTE

Projekat "Otkrij bosanski" će iznjedriti ukupno četiri višejezična udžbenika, dva gramatička priručnika i poslovni bosanski jezik po evropskim referencama, koje su bitne da bi se udžbenik koristio u obrazovnim ustanovama. Pored toga, profesorica Hodžić-Kadić je osnovala udruženje pod istim imenom koje ima za cilj da stručnim seminarima i doškolovavanjem nastavnika poboljša rad i kvalitet nastave bosanskog jezika u višejezičnom društvu.

Već smo vas obavijestili da je profesorica Hodžić-Kadić incirala uvođenje bosanskog jezika na Centar za jezike pri Univerzitetu u Beču i time obezbijedila svim studentima Univerziteta u Beču da uče bosanski jezik kao izborni ili studijski predmet te steknu tri ECTS boda i diplomu koja je jedina vrijedna za austrijsku diplomatiju.

Počasni članovi udruženja su prof. dr. Dževad Karahasan (u oblasti književnosti) i Muhamed Mešić, poliglot koji govori 67 jezika. U stručnom timu su također vrsni lingvisti i slavisti. Seminari su održavani u saradnji sa prof. dr. Halidom Bulićem, koji je šef Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik te redovni profesor na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Profesor se prilikom seminara posvećivao prijenosu znanja iz oblasti bosnistike, a profesorica Hodžić-Kadić izazovu predavanja bosanskog jezika u višejezičnom društvu te očuvanju identiteta.

Napominjemo, da profesorica Hodžić-Kadić radi prvu disertaciju na temu gubljenja i očuvanja bosanskog jezika u Austriji, Njemačkoj i Švedskoj te se bavi drugom i trećom generacijom adolescenata koji su nasljedili bosanski jezik od svojih roditelja. Izvorna disertacija će biti na njemačkom jeziku, ali prevedena i na bosanski, engleski i švedski jezik.

Seminarima "Otkrij bosanski" su prisustvovali nastavnici iz 22 zemlje, od Australije do Amerike. Sljedeći seminar će se održati u martu 2022. godine, ponovo online, gdje će se razgovarati o fonetsko-fonološkim izazovima u okviru nastave bosanskog jezika. Profesorica je kroz svoj terenski rad i istraživanje uvidjela problematiku i faktore koji uveliko utiču na očuvanje našeg jezika.

VOLIM BOSANSKI

Posvetila je zadnju deceniju upravo bosanskom kao drugom jeziku bez institucionalne podrške naše matice, ali svjesna problema u nedostatku udžbenika osudila se da krene u ostvarenje sna i najmanjih koji svoje porijeklo vezuju za BiH i pokrenula drugi projekat pod nazivom "Volim bosanski" koji je namijenjen za najmlađe i bit će rađen po istom principu kao "Otkrij bosanski" tj. zadovoljavat će evropske kriterije i biće višejezičan, ali naravno prilagođen uzrastu djece.

"Volim bosanski 1" se već uveliko radi.  Profesorica je izabrala za saradnike nastavnike iz više zemalja koji predaju duže vrijeme bosanski jezik i koji su uključeni u nastavni proces očuvanja maternjeg jezika. Ovi udžbenici će utemeljiti, uozbiljiti nastavu bosanskog jezika i ujednačiti nastavni materijal te će ga moći koristiti nastavnici iz 52 zemlje svijeta koji predaju bosanski jezik. Nastoji se i da se udžbenici prevode na druge jezike kao što su švedski, holandski, češki, slovenski, turski itd. Biće prilagođen i posljednjim svjetskim kriterijima izučavanju drugih ili stranih jezika te će na osnovu njih se moći incirati uvođenje nastave bosanskog jezika širom svijeta, te će naš jezik biti izjednačen sa svim drugim jezicima zbog kvalitetnih i prihvaćenih udžbenika od strane potrebnih institucija u Evropi i šire.